Reglament de règim intern de la UD Taradell

FILOSOFIA U.D. TARADELL: La formació és la nostre filosofia. La qual, dividirem en dues parts que treballarem conjuntament.

Formació educativa: Ensenyarem als nostres jugadors a créixer com a persones fomentant tots els valors que nosaltres considerem bàsics: solidaritat, civisme, respecte, disciplina, higiene, puntualitat..... Això ha de fer que els nostres jugadors i entrenadors tinguin un comportament exemplar en totes les situacions possibles i, també cap a tot el què forma part del futbol,  oponents, àrbitres, aficions, clubs....

Formació esportiva: Ensenyarem als nostres jugadors a treure el màxim rendiment dels seus recursos tècnics, tàctics, físics i psicològics. També ensenyarem als nostres jugadors  a competir,  per tal que la competició sigui un component positiu i no una situació estressant.  Sempre posarem per davant el grup envers l’individu, ja que  el futbol és un esport d’equip.

  Tota la formació dels nostres jugadors es farà mitjançant les bases ja establertes pel club anteriorment:

     · Foment de la cultura de l’esforç  - El sacrifici és necessari
     · Foment de l’esperit de superació -  Cada dia hem d’intentar aprendre i millorar
     · Foment del companyerisme - El futbol és un esport d’equip
     · Foment de la sana competència - La competició és bona si es fa amb respecte
     · Foment de la responsabilitat - Hem de ser responsables dels nostres actes
     · Foment de l’esportivitat – Fair-play, joc net


CODI DE CONDUCTA

COORDINADOR

- És escollit o destituït per la Junta Directiva del club.

- Les principals tasques són dirigir, coordinar i controlar totes les activitats de caràcter  esportiu i disciplinari d’acord amb les competències de la Junta Directiva.

- Fonamentalment té com objecte la gestió, el seguiment i el control d’equips i jugadors en totes les categories i edats de futbol base.

- Juntament amb l’Àrea Esportiva haurà d’estar a disposició de solucionar qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació dels entrenadors, familiars, etc.

- Disposa de la facultat de poder passar jugadors d’un equip a un altre per motius tècnic-esportius, sempre que es compleixin les normes de la Federació Catalana de Futbol.

- Tindrà potestat de destituir del seu càrrec a qualsevol entrenador que no compleixi la seves responsabilitats i/o compromís, acordant el fet amb la Junta Directiva.

- Participarà activament en la planificació, el control i seguiment del treball de tots els equips al seu càrrec.

- Planificarà, avaluarà i proposarà fonaments tècnics-tàctics que siguin oportuns i de millora per a cada equip.

- Juntament amb l’Àrea Esportiva informaran al club de tots els aspectes esportius i disciplinaris que puguin afectar al club.

- Finalment s’encarregarà de que es compleixi la normativa de règim intern present.


JUGADORS

Els jugadors hauran de seguir les normes següents:

- L’assistència als entrenaments és obligatòria per a tots els components de la plantilla, excepte que la coordinació o l’entrenador determini algun compromís o en casos de malaltia o excepcionals

- Puntualitat en els entrenaments, convocatòries i citacions que realitzi el club o l’entrenador en el seu càrrec.

- Ha d’estar subjecte a les ordres dels entrenadors, coordinadors i/o la Junta Directiva.

- Assistir als entrenaments i partits amb l’equipatge oficial del club.

-  Els jugadors hauran d’avisar el més aviat possible al seu entrenador qualsevol absència o retard (justificada), tant en els entrenaments com els partits. No es pot avisar minuts abans exceptuant en cas d’accident.

-  Respectar les instal·lacions i el material que el club disposa.

-  Respectar a tots els companys d’equip, mostrant una actitud de col·laboració i ajuda tant a dins com a fora del terreny de joc.

-  En l’arribada tant als entrenaments com als partits, els jugadors hauran de donar la mà als entrenadors en motiu de salutació i fomentant així, el respecte i educació.

-  En cas de sanció disciplinaria s’hauran d’acceptar i respectar.

-  Durant la temporada qualsevol baixa demanada serà analitzada per part dels coordinadors i la Junta Directiva.

-  En els partits és obligatori l’ús d’espinilleres i l’equipatge del club.

-  Durant la pràctica no es podrà fer servir cap mena d’objecte com rellotges, collars, polseres, anells, etc, que puguin causar un perill pels companys/es o pel propi jugador/a.

-  Al final de la temporada cada jugador haurà de retornar l’equipació de partits al club.


ENTRENAMENTS

- Els jugadors hauran d’estar preparats per realitzar l’entrenament com a mínim 5 minuts abans.

- Cada jugador ha de posar el màxim interès fomentant un treball  agradable, respectant companys i entrenadors amb la concentració i ritme corresponents.

- En tot moment hauran de seguir les indicacions i ordres del Cos Tècnic.

- No es podrà entrar al terreny de joc fins que el Cos Tècnic doni permís, respectant així altres possibles espais d’entrenament en curs.

- Està prohibida l’entrada al magatzem del material sense permís del Cos Tècnic.

- Una vegada finalitzat l’entrenament tots els jugadors hauran d’ajudar a recollir el material i no abandonaran la zona d’entrenament sense el permís de l’entrenador.

- Els vestuaris seran exclusivament utilitzats per canviar-se, dutxar-se i deixar la motxilla.

- Com a norma, en el darrer entrenament de la setmana, es donarà la convocatòria del partit. Tots els jugadors i/o famílies estan obligats a assabentar-se del lloc i hora de partit.

-  A partir de la Benjamins és obligatori dutxar-se al camp després de l’entrenament


PARTITS

- El desplaçament cap als vestuaris i terreny de joc es realitzaran amb l’entrenador.

- En els desplaçaments fora de casa, es convocarà tot l’equip al Mpl. La Roureda i es farà marxa tot l’equip junt.

- Els jugadors han de portar l’uniforme del club. La roba de passeig i la de partits.

- Al finalitzar els partits és obligatori acomiadar-se donant la mà a l’equip rival i agrair la presència del públic.

- A partir de la categoria Benjamí, al finalitzar els partits, és obligatori dutxar-se.

- Si l’entrenador ho estima oportú, arribar tard a la convocatòria serà causa suficient per no formar part en l’alineació titular.

- A les substitucions és obligatori saludar als companys que entren i el jugador substituït també saludarà a l’entrenador i als companys de la banqueta. També es quedarà a la banqueta fins al final del partit, exceptuant que l’entrenador li doni permís per anar al vestidor.

- Als partits que es juguen a casa, tots els jugadors de la plantilla hi haurien d’assistir-hi, encara que estiguin sancionats, desconvocats o lesionats en motiu de fomentar l’equip.

- Al final del partit, sempre es saludarà al rival, àrbitre i pares independentment del resultat obtingut.


COS TÈCNIC

- Mantindrà la disciplina i responsabilitat del grup dintre i fora de club, aplicant el reglament present.

- Serà puntual en els entrenaments, partits, reunions proposats pel club.

- Portar la indumentària del club en els entrenaments i partits.

- Serà l’encarregat d’organitzar el material abans de l’entrenament i recollir-lo amb ajuda dels jugadors al finalitzar la sessió fent un recompte general.

- No entrarà en conflicte amb cap pare, jugador, públic, àrbitre o membre del club, actuant sempre amb una actitud respectuosa envers aquests.

- Realitzar la planificació dels entrenaments seguint els continguts establerts per els coordinador. D’altra banda també és important portar una bona preparació per els partits.

- És important crear un bon ambient de treball en els entrenaments.

- Com tot esport/joc és important promocionar els valors del respecte, la solidaritat, el companyerisme, la integració dins l’equip, l’esforç per la superació, entre d’altres.

- Faran possible la millora i l’aprenentatge de la condició física, tècnica, tàctica i l’aprenentatge del reglament del futbol.

- L’entrenador ha d’evitar privilegis i mostrar el mateix interès per tots els jugadors.
 

DELEGATS

- Principalment, és l’enllaç comunicatiu entre els pares i mares vers el cos tècnic i/o amb l’àrea esportiva.

- És l’encarregat de portar el material necessari per a cada partit, així com també fer-se càrrec de les necessitats arbitrals.

- No entrarà en conflicte amb cap pare, jugador, públic, àrbitre o membre del club, actuant sempre amb una actitud respectuosa envers aquests.

- En cas de suspensió d’entrenaments degut a adversitats meteorològiques o d’altres, el delegat haurà de contactar amb els pares i/o jugadors per informar de la situació.


FAMILIARS

- Facilitaran la funció dels entrenadors i dels delegats dels equips, complint amb les normatives establert en aquest present.

- Es demana animar, ajudar i col·laborar per afavorir la bona marxa del grup i del club.

- No entrar en conflicte amb cap jugador, familiars, entrenadors, públic, àrbitre o persones de l’equip contrari.

- En cas de consulta, incidència o qualsevol altre petició, els pares i mares s’han de dirigir primerament al delegat de cada equip perquè sigui ell qui informi al cos tècnic i/o a l’Àrea Esportiva de la situació.

- Es recomana no castigar sense el futbol els fills ja que la superació i la continuïtat en aquest esport d’equip depèn d’ells.

- Els familiars hauran d’acceptar les decisions tècniques i tàctiques del cos tècnic, evitant fer comentaris tècnics o tàctics als entrenadors o als jugadors tant els partits com en els entrenaments, i en cas de tenir qualsevol crítica o dubte, comentar-ho a l’Àrea esportiva.

- Important assistir amb puntualitat en les citacions del club.

- Complir amb les peticions del club (portar documentació, revisions mèdiques, fotos, etc.)

 
INSTAL·LACIONS I MATERIAL

- No està permesa l’entrada dins del terreny de joc fora dels horaris establerts per cada equip.

- Les instal·lacions tant locals com visitants s’han de respectar el màxim possible.

- Qualsevol conducta que perjudiqui l’estat de les instal·lacions podrà ser sancionada.